По предложение на Общинския съветник от ВМРО БНД Даниел Сираков Общинския съвет реши:
Обявяване на местността „Беклемето” в землището на село Балканец и село Бели Осъм за климатичен планински курорт от национално значение. Обявяване на село Шипково и село Чифлик община Троян за курорти с балнеолечение и климатолечение от национално значение. /Вх.№ ОбС-569/11.04.2013 г./
След като обсъди предложение с Вх.№ ОбС-569/11.04.2013 г./ от Даниел Сираков – общински съветник, взе предвид Решение № 2 на постоянната комисия по „Туризъм и околна среда” и постъпили предложения в зала, след проведено поименно гласуване, съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
общ брой на общинските съветници гласували общински съветници „За” „Против” „Въздържали се”
29 21 20 „няма” 1
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ТРОЯН ВЗЕ СЛЕДНОТО:
Р Е Ш Е Н И Е № 332
На основание на чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет град Троян реши:
1. Задължава кмета на Община Троян да изготви мотивирано искане пред Министъра на Околната среда и водите за предоставяне за управление и ползване на минералните извори в селата Шипково и Чифлик на Община Троян с цел бъдещото им развитие като балнеоложки и климатоложки центрове. Срок 01.12.2013 г.
2. Задължава кмета на Община Троян да направи проучване и анализира необходимостта за откриване процедура за обявяване на климатично планински курорт „Беклемето” за курорт от национално значение. Срок 30.10.2013 г.
3. Задължава кмета на Община Троян да направи проучване и анализира необходимостта от откриване процедура за обявяването на балнеоклиматичен курорт от национално значение на с.Шипково. Срок 30.10.2013 г.
4. Задължава кмета на Община Троян да направи проучване и анализира необходимостта от откриване процедура за обявяването на балнеоклиматичен курорт от национално значение на с.Чифлик. Срок 30.10.2013 г.
Препис от решението да се изпрати на кмета на Община Троян за сведение и изпълнение и на Областен управител на Област Ловеч за сведение!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *