АНКЕТНА КАРТА
за членство в Политическа Партия
“ВМРО – Българско национално движение”

Име ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Презиме ……………………………………………………………………………………………………………………….
фамилия ……………………………………………………………………………………………………………………….
ЕГН …………………………………………., Л.К. № ……………………………………………………………………….
издадена на ……………………………………….. от …………………………………………………………………….
роден в гр./с. …………………………, Община ……………………. Област ………………………………………..
професия ……………………………………………., образование……………………………………………………..
специланост …………………………………………………………………………………………………………………..
месторабота …………………………………………………………………………………………………………………..
служебен телефон ……………………………………………………………………………………………………………
домашен адрес ……………………………………………………………………………………………………………….
Община …………………………………, Област ………………………………………………………………………….
електронна поща …………………………, . уеб адрес ………………………………………………………………..
тел. ……………………………… мобилен  ………………………………………………………………………………..

Заявявам, че желая да бъда приет за член на местна организация на Политическа Партия
“ВМРО-Българско национално движение”……………………………………………………………………………..
гр./с. …………………………………………………………………………………………………………………………..
Община …………………………………………., Област ………………………………………………………………..

 

Задължавам се да спазвам устава  на ВМРО-БНД, да работя за осъществяване на целите и, да
застъпвам винаги интересите й и да не поставям над тях никакви религиозни, съсловни, или други
интереси, които препястват постигането на желите и  или уронват нейния престиж в оществото.

Декларирам, че не членувам в друга политическа партия.

Дата: ………………………                         Подпис: ……………………………..

Предлагам лицето ………………………………………………………………………………………………………..
да бъде приет/а за член на местна организация ………………………………………………………………….
с членска карта № ……………………………………………………………………………………………………….

Представител на местна организация на ВМРО – БНД : ………………………………………………………..